Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego trafił do konsultacji.

ilustracja

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, został przekazany Radzie Dialogu Społecznego do konsultacji.

Nowe rozwiązania dotyczą – zasad wstępowania i występowania z Rady reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o RDS organizacji związkowej lub organizacji pracodawców, ustalania liczby przedstawicieli strony pracowników i pracodawców i wskazywania w ramach strony pracowników lub pracodawców Przewodniczącego Rady. Po drugie – finansowania prac Rady i po trzecie –wprowadzenia obowiązku składania przez członków Rady Dialogu Społecznego oświadczenia lustracyjnego.

Zmieniony ma być sposób finansowania działalności Rady Dialogu Społecznego. Rząd chce odejść od obowiązującej zasady zapisanej w art. 27 ust. 6 ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego, zgodnie z którą członkom Rady i sekretarze Prezydium Rady (z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej) oraz członkom zespołów problemowych w Radzie, przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety. Projekt wprowadza wypłacanie diety za udział w posiedzeniach plenarnych Rady, posiedzeniach Prezydium Rady oraz zespołów problemowych przewodniczącemu oraz wiceprzewodniczącym Rady, członkom Rady, pełniącym funkcje przewodniczących zespołów problemowych oraz pozostałym członkom Rady oraz sekretarzom Prezydium Rady.

Projekt zakłada też, że Prezydent z urzędu i bez wniosku będzie mógł odwołać członka Rady Dialogu Społecznego z powodu złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

Czytaj więcej