Projekt ustawy w sprawie zmian w art. 15a został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

ilustracja

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został “Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw” –  czyli projekt modyfikacji w art. 15a.

Opublikowany projekt ma na celu umożliwienie funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. i którzy posiadają okres co najmniej 25 lat służby, uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Proponowana nowelizacja stanowić ma realizację § 4 ust. 1 Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji – stanowisko Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie opublikowanego projektu znane jest od czasu przedstawienia go związkowcom – tutaj.

Sposób ustalania wysokości emerytury policyjnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. reguluje obecnie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320), zwanej dalej „ustawą zaopatrzeniową”. Stosownie do treści art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, emerytura dla takiego funkcjonariusza, obliczana jest wyłącznie za okresy służby (oraz okresy równorzędne ze służbą) i wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby oraz wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy rok służby. Wysokość emerytury policyjnej obliczonej na powyższych zasadach może ulec podwyższeniu o:

1) 2%, 1% lub 0,5% podstawy wymiaru za służbę pełnioną w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Warunki podwyższania emerytury z tego tytułu reguluje
art. 15 ust. 2-3a ustawy zaopatrzeniowej oraz rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 15 ust. 6 tej ustawy;
2) 15% podstawy wymiaru, jeśli emeryt posiada orzeczenie o inwalidztwie pozostającym w związku ze służbą.

Kwota emerytury policyjnej bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i innych świadczeń pieniężnych, nie może przekroczyć 75% podstawy wymiaru emerytury (tj. uposażenia należnego funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku). Natomiast w przypadku zwiększenia emerytury policyjnej z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą kwota emerytury nie może przekroczyć 80% podstawy wymiaru emerytury. Zasady dotyczące maksymalnej wysokości procentowej podstawy wymiaru emerytury dotyczą zarówno funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., jak i tych przyjętych do służby po raz pierwszy przed dniem 2 stycznia 1999 r.
Funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., przy obliczaniu wysokości emerytury, obecnie nie są uwzględniane:
1) posiadane przed wstąpieniem do służby okresy składkowe i nieskładkowe,
2) przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, za tzw. okresy pracy cywilnej, taki funkcjonariusz będzie mógł, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), otrzymać emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Kompleksowa reforma systemu emerytalnego z 1998 r. miała na celu stopniowe wygaszanie uprawnień do policyjnej i wojskowej emerytury (a także pozostałych świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych), przewidując ustalanie i wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Jednakże z dniem 1 października 2003 r. funkcjonariusze i żołnierze zawodowi zostali przywróceni do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1609)). Przyjęto zasadę, iż dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r., za okresy służby i okresy równorzędne ze służbą będzie przysługiwała emerytura policyjna lub wojskowa, zaś za okresy pracy będzie przysługiwała emerytura powszechna (pod warunkiem odpowiedniej ilości tych okresów i po osiągnięciu wieku emerytalnego), przy czym obydwie emerytury będą wypłacane łącznie (oraz dodatkowo ewentualna emerytura z OFE).

Obecnie, przychylając się do postulatów zgłaszanych przez funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. proponuje się dodanie art. 15aa do ustawy zaopatrzeniowej oraz wprowadzenie zmian dostosowujących wynikających z dodania tego przepisu, w celu umożliwienia części z tych funkcjonariuszy doliczania tzw. okresów pracy cywilnej do wysługi emerytalnej.
Przepisy projektowanej ustawy umożliwią funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. oraz którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej), uwzględnienie w wysłudze emerytalnej poprzedzających służbę lub przypadających po zwolnieniu ze służby okresów składkowych i okresów opłacania składek (tzw. okresów pracy cywilnej). Okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek
do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura będzie wynosić mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3%. Wprowadzone zostaną również przepisy stanowiące odpowiedniki art. 14 ust. 5-7 ustawy zaopatrzeniowej, dotyczące zasad ponownego ustalenia wysokości emerytury oraz przekazywania środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.

Projektowany art. 15ab daje funkcjonariuszom, o których mowa w art. 15aa, prawo wyboru dotychczasowych zasad wyliczania emerytury (tj. na podstawie art. 15a), czyli niedoliczanie do emerytury policyjnej okresów pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur – policyjnej i emerytury z ZUS (za okresy pracy cywilnej, po spełnieniu warunków określonych w powszechnych przepisach emerytalnych, w szczególności po osiągnięciu wieku emerytalnego).
Wprowadzenie możliwości doliczania do wysługi emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej będzie się wiązało z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, jeśli łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, analogicznie jak ma to miejsce obecnie w przypadku funkcjonariuszy, którym emerytura policyjna jest ustalana na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej. W związku z powyższym w art. 2 i 3 projektowanej ustawy zawarto niezbędne zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto w zaproponowanym brzmieniu tych przepisów uporządkowano odesłania do wszystkich właściwych przepisów stanowiących podstawę do ustalenia emerytury policyjnej z uwzględnieniem tzw. okresów pracy cywilnej.
Przepis przejściowy projektowanej ustawy umożliwia byłym funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, których emerytury zostały ustalone na zasadach określonych w art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, a którzy spełnią warunek określony w niniejszej ustawie (co najmniej 25 lat służby), i którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponowne ustalenie wysokości emerytury policyjnej z uwzględnieniem tzw. okresów pracy cywilnej. Wniosek w tym zakresie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Do postępowań wszczętych i nie zakończonych dotyczących ustalenia prawa do emerytury policyjnej, prowadzonych na podstawie art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, stosowane będą przepisy w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Projekt w załączniku