Projekt rozp. MSWiA ws. praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

Projekt jest konsekwencją zmiany ustawy o Policji wprowadzoną ustawą z dnia 1 grudnia 2016′ – o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz.1955).

Projektowane rozporządzenie uchyla rozporządzenie MSWiA z 14 maja 2013′ gdyż uregulowania nakładające obowiązek poddania się badaniom okresowym i kontrolnym znajdują swoje odzwierciedlenie w art. 71b ustawy z 6 kwietnia 1990 r. – o Policji. Natomiast zmiana brzmienia ust. 3 jest konsekwencją wykreślenia ust.1.