Powrót do służby funkcjonariuszy oczyszczonych z zarzutów coraz bliższy.

ilustracja

Jak informowaliśmy wcześniej 13 marca 2019′ odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185). Założenia projektu ustawy i wniesione poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane i przyjęte przez podkomisję. To znaczy, że wszystko jest na dobrej drodze, aby funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, mogli powrócić do służby

W trakcie wczorajszego posiedzenia zaprezentowane zostały stanowiska strony służbowej i rządowej. Komisja zajęła się drobnymi korektami legislacyjnymi wskazanymi przez Rząd w swoim stanowisku oraz Biuro Legislacyjne Sejmu. Naniesiono również zmiany wprowadzone wskutek wejścia w życie RODO.

Jedną ze zgłoszonych istotniejszych poprawek była propozycja wydłużenia z jednego tygodnia do dwóch tygodni, terminu wnoszenia odwołania. Wprowadzono także 12 miesięczny okres dostosowawczy od wejścia w życie ustawy. Podkomisja przyjęła kolejno 23 zgłoszone poprawki legislacyjne.

Następnie Podkomisja przegłosowała przyjęcie całości projektu zmiany ustawy o Policji (druk 2185) wraz z poprawkami. Wyznaczono przewodniczącego Podkomisji posła Jerzego Polaczka jako posła sprawozdawcę projektu ustawy w kolejnych czytaniach w Sejmie.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów był jednym z inicjatorów petycji skierowanej w tej sprawie do Senackiej Komisji Praw Człowieka i Petycji.

Nagranie z posiedzenie Podkomisji pod podanym linkiem