Posiedzenie Komisji Administracji i Służb Wewnętrznych w dniu 14 września 2017′

ilustracja

Posiedzenie Komisji Administracji i Służb Wewnętrznych w dniu 14 września 2017′

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780). Przewodniczącym podkomisji został poseł Jerzy Polaczek (PiS).
Projekt z druku nr 1780 dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz stworzenia lepszych ram prawnych pozwalających na świadome zarządzanie migracjami w Polsce.
Komisja przyjęła harmonogram prac nad projektem. Termin na przedstawienie sprawozdania Komisji został wyznaczony przez Marszałka Sejmu do 10 października 2017 r.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie incydentu podczas manifestacji z okazji 41. rocznicy wydarzeń czerwcowych w Radomiu oraz nieobecności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas zgromadzeń”.
Uzasadnienie wniosku przedstawił poseł Jerzy Meysztowicz (N).
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński oraz zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Andrzej Szymczyk przedstawili okoliczności incydentu podczas manifestacji z okazji 41. rocznicy wydarzeń czerwcowych w Radomiu.
Podczas manifestacji miały miejsce przepychanki między uczestnikami zakończonego już wtedy zgromadzenia Młodzieży Wszechpolskiej oraz uczestnikami marszu zorganizowanego przez Komitet Obrony Demokracji.
Zdaniem przedstawicieli Komendy Głównej Policji zgromadzenie zostało źle zabezpieczone przez siły policyjne w Radomiu. Wskazano na szereg nieprawidłowości dotyczących rozpoznania zagrożenia oraz liczebności sił policyjnych skierowanych do zabezpieczenia marszu.
Czynności zmierzające do zatrzymania sprawców incydentu podjęto bezzwłocznie, równie szybko wyciągnięto konsekwencje służbowe w stosunku do tych, którzy nie dopilnowali swoich obowiązków służbowych. W efekcie działań Policji zatrzymano czterech uczestników bójki, natomiast w stosunku do policjantów, którzy zaniedbali obowiązki służbowe, wszczęto postępowania dyscyplinarne.
Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o przedstawienie informacji na posiedzeniu Sejmu.