Policja przyjmie po szkole branżowej. Zmienią się wymagania dotyczące doświadczenia.

ilustracja

Zmieniają się wymagania dotyczące wykształcenia funkcjonariuszy. Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. poz. 857 ze zm.).
Nowy kształt rozporządzenia powoduje, że służbę w tej formacji będzie mogła rozpocząć osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie lub równorzędne mu średnie branżowe. W praktyce oznacza to, że osoby posiadające średnie wykształcenie branżowe będą mogły ubiegać się o stanowiska m.in. naczelników wydziałów w komendach powiatowych policji czy kierowników referatów lub sekcji. Nie będą musiały mieć skończonego liceum osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko m.in. kierownika rewiru dzielnicowych, dowódcy drużyny czy przewodnika psa służbowego. W takim przypadku wystarczy bowiem ukończenie szkoły średniej dającej wykształcenie zawodowe. Zmiana ta będzie szczególnie ważna w przypadku młodych osób mających średnie wykształcenie techniczne, które będą mogły rozpocząć pracę na stanowisku starszego pilota lub starszego mechanika. W ocenie skutków regulacji brakuje informacji o tym, ile osób może być zainteresowanych skorzystaniem z możliwości rozpoczęcia służby w tej formacji po ukończeniu nauki w szkole branżowej.
Jednocześnie projekt rozporządzenia zachowuje zasadę mówiącą o tym, że w przypadku służby kontraktowej w policji mogą służyć osoby nieposiadające wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Nowe zasady zaczną obowiązywać z datą wsteczną, czyli od 1 września tego roku. Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Zmiana przepisów wynika z konieczności dostosowania ustawy 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1782 ze zm.) do przepisów wprowadzających ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

O projekcie opisanego w artykule DGP rozporządzenia pisaliśmy wczoraj na naszej stronie w zakładce “aktualności prawne”.

W załączniku projekt omawianego rozporządzenia.