Organ Policji nie może już twierdzić, że nie ma podstawy do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

ilustracja

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15, ogłoszony w Dz. U. z 2018 r., poz. 2102) ws. niekonstytucyjności art. 115 a ustawy o Policji, zaprzestano wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Komendanci, sugerując się art. 6 k.p.a. doszli do wniosku, że jako organy administracji publicznej działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stracili podstawę prawną, gdyż art. 115 a okazał się niezgodny z Konstytucją i przestał obowiązywać.

Z taką interpretacją nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (wyrok III SA/Gd 218/19 z dnia 23 maja 2019 r.). Rozpatrując skargę emerytowanej policjantki z KMP w Gdańsku, która zwróciła się o ponowne naliczenie i wypłacenie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Sąd stwierdził, że organy Policji nie straciły ani podstawy, ani też możliwości prawidłowego naliczenia tego świadczenia.

WSA w Gdańsku zwrócił uwagę, że „Trybunał nie stwierdził niekonstytucyjności całego przepisu art. 115 a ustawy o Policji, a jedynie jego części określającej sposób obliczania ekwiwalentu. Zatem pozostała w systemie prawnym obowiązująca regulacja ustanawiająca uprawnienie policjanta do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku jego zwolnienia ze służby.”

Istniejący stan prawny pozwala również na prawidłowe wyliczenie ekwiwalentu w oparciu o definicję, którą Trybunał Konstytucyjny wyinterpretował z przepisów art. 66 ust. 2 Konstytucji oraz art. 115 a ustawy o Policji. Według tej definicji normą prawną świadczenia ekwiwalentnego za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie funkcjonariusza za jeden dzień roboczy, a „ilość dni roboczych w każdym roku kalendarzowym jest okolicznością faktyczną możliwą do ustalenia w oparciu o kalendarz na dany rok i przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj., Dz. U. z 2015 r., poz. 90). Z kolei pobierane przez funkcjonariusza wynagrodzenie w danym roku kalendarzowym należy do danych posiadanych przez organ policyjny.”

W ocenie WSA, nie ma zatem żadnych prawnych przesłanek, by ograniczać uprawnienie funkcjonariuszy Policji do uzyskania pełnego, odpowiadającego wymogom konstytucyjnym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wystarczającą podstawą dla organów Policji pozostaje art. 115 a ustawy o Policji, interpretowany w zgodzie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP.

Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie, podobnie jak i Zarząd wielkopolski, zwrócił się już do Komendanta Wojewódzkiego Policji o uruchomienie procedury wyliczania i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny policjantom, którzy odeszli ze służby. W załączeniu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i wniosek do Komendanta.

Sławomir Koniuszy