Oczyszczeni z zarzutów policjanci, zainteresowani powrotem do służby, w ciągu tygodnia muszą zgłosić gotowość do jej podjęcia.

ilustracja

Oczyszczeni z zarzutów policjanci, zainteresowani powrotem do służby, w ciągu tygodnia muszą zgłosić gotowość do jej podjęcia – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Przywrócony funkcjonariusz musi się stawić w komendzie”.

Autorka cytuje w tekście wyjaśnienia Głównej Policji, z których wynika, że podstawą przywrócenia jest uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w policji – z powodu jej wadliwości. Ma to miejsce wówczas, kiedy postępowanie przeciwko funkcjonariuszowi zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania. W takim przypadku możliwy jest powrót na stanowisko równorzędne. A samo przywrócenie następuje z datą uprawomocnienia się orzeczenia o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby.

Jeżeli zwolniony funkcjonariusz w ciągu siedmiu dnie od przywrócenia do służby nie zgłosi gotowości do niezwłocznego jej podjęcia, stosunek służbowy ulega rozwiązaniu.

KGP informuje dodatkowo, że przywróconemu do służby policjantowi za okres pozostawania poza służbą przysługuje świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za 1 miesiąc.

Powrót do służby umożliwiła ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1091) W załączniku..

Cały artykuł pod poniższym linkiem