Komunikat dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wzór wniosku

ilustracja

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Ze względu na bardzo dużą ilość spraw i pytań prawnicy nie są w stanie udzielać odpowiedzi na każde indywidualne pytanie

Prosimy zatem kierować pytania na adres mailowy kontakt@nszzp.pl

Po pogrupowaniu pytań prawnicy będą starali się udzielać odpowiedzi w miarę możliwości na wszelkie zagadnienia pojawiające się w mailach, a informacje będą publikowane na naszej stronie co 2 – 3 dni

Odpowiedź na pierwsze pojawiające się pytania:

Podnoszona jest kwestia, że wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop mogła być dokonana bez wydania decyzji (jako czynność techniczna). W tym przypadku proponujemy funkcjonariuszom kierowanie wniosków o dokonanie ponownego przeliczenia wysokości należnego im ekwiwalentu. Wniosek taki można sformułować na kanwie złożonego wzoru skargi, wykreślając z niego podstawę prawną.

Taką drogę mogą także próbować wykorzystać ci byli funkcjonariusze, którym ekwiwalent przyznano później niż 5 lat temu i którym skarga o wznowienie nie przysługuje. Krótko mówiąc osoby te powinny złożyć nie skargę o wznowienie, a wniosek o ponowne przeliczenie

*****************************

Wzór tylko dla osób które nie mają decyzji lub wyroków, w związku ze sporem o wypłatę ekwiwalentu w prawidłowej wysokości. /

Warszawa, dnia …… 2018 r.
Janina Kowalska
00-000 Warszawa
ul. Marszałkowska 1 m. 100
……………………………
/ nr konta bankowego
wnioskodawcy/
Komendant Główny Policji
w Warszawie

/lub inny komendant odpowiednio właściwy dla
ostatniego miejsca służby/
Wnioskodawca:
Janina Kowalska
specjalista wydziału 5
Biura Kontroli KGP

Wniosek

o wypłacenie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem ze służby w Policji

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15, opublikowanym dnia 6 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 2102), wnoszę o spowodowanie ponownego przeprowadzenia czynności materialno-technicznej polegającej na prawidłowym naliczeniu świadczenia w postaci ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy, zgodnie z sentencją przywołanego
wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obowiązującymi normami prawa oraz zarządzenie wypłaty należnej mi kwoty świadczenia stanowiącego różnicę pomiędzy kwotą należną, a wypłaconą faktycznie na podstawie niekonstytucyjnej normy ustawy o Policji, z uwzględnieniem należnych odsetek.

Uzasadnienie

Ze służby w Policji zostałem/łam/ zwolniony z dniem……. Na podstawie art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100 poz. 1084), otrzymałem/łam/

ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i urlop dodatkowy. /ewentualnie "oraz ponadnormatywnego czasu służby ekwiwalent pieniężny za … dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, … dni niewykorzystanego urlopu dodatkowego oraz za … godzin niewykorzystanego czasu wolnego należnego z mocy art. 33 ust. 3  ustawy o Policji/. *
Wysokość należnego mi ekwiwalentu ustalono w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym /można wskazać stanowisko i nazwę miejsca pełnienia służby – wydział, jednostka/.
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 30 października 2018 r., sygnatura akt K 7/15 – art. 115a ustawy o Policji, stanowiący podstawę ustalenia i wypłaty mi ww. ekwiwalentu, został uznany za niezgodny z Konstytucją RP.
W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny RP wskazał, że metoda obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop zawarta w ustawie o Policji jest mniej korzystna niż metoda, w której czynnikiem jest liczba 1/22 lub 1/21.

W konsekwencji za każdy dzień niewykorzystanego urlopu funkcjonariusz Policji otrzymał odpowiednio mniejszy ekwiwalent niż otrzymując takie samo uposażenie zasadnicze funkcjonariusz Służby Więziennej czy żołnierz zawodowy. Biorąc powyższe pod uwagę, że funkcjonariusze Policji za każdy dzień niewykorzystanego urlopu otrzymują ok 73% dziennego uposażenia, czego nie można uznać za pełną rekompensatę poniesionej straty, a pośrednio zmniejszony został także czas wypoczynku funkcjonariusza, uważam, że wypłacone mi świadczenie nie jest
ekwiwalentne do wysokości niewykorzystanego przeze mnie urlopu.
W związku z powyższym proszę o spowodowanie ponownego naliczenia należnego mi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, z uwzględnieniem prawidłowego mnożnika i spowodowanie wypłaty świadczenia naliczonego od daty wymagalności wraz z ustawowymi odsetkami.

podpis

* Uwaga – jeżeli ktoś nie ma kopii informacji o wypłacie należności – liczbie dni – kwotach, to wystarczy, że się
zwróci do organu Policji w sposób ogólny. Dane o wypłacie należności znajdują się w aktach osobowych i dokumentach archiwalnych komórek finansowych.