Komisja ds. Petycji rozpatrzy 13 czerwca 2019′ petycję NSZZ Policjantów z 20 marca 2019′ oraz projekt dezyderatu w sprawie możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej.

ilustracja

Komisja ds. Petycji rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019′ (godz. 09:00) petycję NSZZ Policjantów w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza (BKSP-145-502/19)
– przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz.

Petycja złożona przez NSZZ Policjantów 20 marca 2019 r. uzyskała 29 maja 2019′ opinię Biura Analiz Sejmowych. Opinię zamieszczamy w załączniku, poniżej fragment podsumowania opinii:

(…) Postulat wskazany w petycji ma doniosłe znaczenie dla funkcjonariuszy Policji, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo choroby. W petycji zaproponowano wprowadzenie regulacji przyznających funkcjonariuszom (konkretnie Policji) prawo do odszkodowania od właściwej jednostki organizacyjnej funkcjonariusza (konkretnie Policji) za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku wskutek ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas służby, niezależnie od tego czy podczas zdarzenia powodującego szkodę funkcjonariusz doznał urazu lub śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu. Należy uznać, że obecnie obowiązująca regulacja prawa w tym zakresie, nie przewidująca takiego uprawnienia, stanowi przejaw tendencji ustawodawcy do ujednolicania ustawodawstwa wypadkowego dla pracowników i innych grup zawodowych. W gestii ustawodawcy leży ukształtowanie zasad i warunków nabywania świadczeń przez wybrane grupy zawodowe, w tym w szczególności przyjęcie odrębnych korzystniejszych regulacji dla wybranej grupy zawodowej (…).
Autor:
dr hab. Magdalena Szczepańska
ekspert ds. legislacji
w Biurze Analiz Sejmowych

Z kolei na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019′ (godz. 10:30) Komisja ds. Petycji rozpatrzy projekt dezyderatu – w sprawie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej;
Komisja do Spraw Petycji (PET)
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)
Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej.

Na obydwu posiedzeniach będzie obecny reprezentant NSZZ Policjantów