Komisja ds. Petycji odrzuciła wniosek o dokonanie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

ilustracja

W cieniu dyskusji nad petycją złożoną przez Rafała Jankowskiego pozostały inne petycje, nad którymi sejmowa Komisja ds. Petycji pracowała niemal przez cały dzień. W tym samym dniu Komisja rozpatrzyła też petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w zakresie art. 32 (BKSP-145-IX-140/20).
Petycję przedstawił poseł Marcin Duszek (PiS).

Przedmiotem petycji był wniosek o dokonanie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych polegającej na dodaniu w art. 32:
1) ust. 1 pkt 2a w brzmieniu: „W przypadku braku zgody związku zawodowego na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, pracodawca może wystąpić o zgodę do sądu powszechnego właściwego dla siedziby związku zawodowego”,
2) ust. 10 w brzmieniu: „Dokonanie przez pracodawcę czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, bez zgody związku zawodowego albo sądu stanowi rażące utrudnienie wykonywanie działalności związkowej”.

Komisja po przedstawieniu petycji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.