Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

ilustracja

Na posiedzeniu w dniu w dniu 6 grudnia 2018 r. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ma na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. dotyczącego konieczności dostosowania przepisów związanych z przeszukaniem i kontrolą osobistą dokonywaną przez uprawnione organy państwa do standardów konstytucyjnych.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy upoważniona została poseł Józefa Hrynkiewicz (PiS).

Konieczność zmian wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K17/14). TK nie kwestionował co prawda samego uprawnienia funkcjonariuszy służb do przeprowadzania kontroli osobistej i przeszukania człowieka, ani nawet katalogu sytuacji, w których te czynności mogą być podejmowane. Z uwagi na to, że przeszukanie jest ingerencją w gwarantowane konstytucyjnie prawo do prywatności i nietykalności osobistej, Trybunał jednak uznał, że istniejące procedury są nie dość szczegółowo uregulowane.

Sejmowe przedłożenie doprecyzuje treść art. 227 kodeksu postępowania karnego poprzez określenie, że granice przeszukania (rzeczy i osoby) wyznacza ich cel. A jest nim znalezienie przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Warunkiem podjęcia przeszukania są uzasadnione podstawy, że wymienione rzeczy tam się znajdują.

 

Natomiast na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2018 r. Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ powołały podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Przewodniczącym podkomisji został poseł Edward Siarka (PiS).

Projekt ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO.
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Karol Okoński.