Kolejne posiedzenia Komisji Sejmowych dotyczące służb mundurowych.

ilustracja

Dzisiaj (18 lipca 2019′) od godziny 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET)
w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F)

Tematem posiedzenia będzie między innymi:

  • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (BKSP-145-544/19)
  • Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą;

– udział w posiedzeniu weźmie Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Natomiast od godziny 14:30 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
w sali nr 111, bud. U

Tematem posiedzenia będą:

  • Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druki nr 3543 i 3641).
  • Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3604 i 3643).

Udział w posiedzeniu weźmie Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.