Kolejna petycja NSZZ Policjantów skierowana do sejmowej komisji.

ilustracja

Złożona przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 27 lutego 2019 r. do Kancelarii Sejmu Petycja została skierowana do sejmowej Komisji ds. Petycji. Policyjni związkowcy domagają się w niej podjęcia inicjatywny ustawodawczej w celu wprowadzenia regulacji prawnych przyznających funkcjonariuszom prawo do uzyskania odszkodowania za przedmioty osobiste utracone lub zniszczone w trakcie służby – informuje portal ochrona24.info, który tym razem ubiegł mnie w śledzeniu zdarzeń w Sejmie, co przyznaję bez bicia.

Złożona przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w dniu 27 lutego 2019 r. do Kancelarii Sejmu Petycja wpłynęła w dniu 20 marca 2019 r. do sejmowej Komisji ds. Petycji. Policyjni związkowcy wnieśli w niej o podjęcie inicjatywny ustawodawczej w celu wprowadzenia regulacji prawnych przyznających funkcjonariuszom Policji prawo do uzyskania odszkodowania za przedmioty osobiste utracone lub zniszczone w trakcie służby.

“(…) w czasie pełnienia służby dochodzi do utraty, zniszczenia czy uszkodzenia mienia osobistego policjantów w postaci chociażby okularów, zegarków, telefonów czy odzieży. Dzieje się tak na przykład podczas ochraniania różnego rodzaju imprez masowych, uroczystości państwowych czy demonstracji, podczas których dochodzi do ataków obywateli na funkcjonariuszy, czy podczas interwencji, zatrzymania lub pościgów. Przy czym uszkodzenie, zniszczenie lub utrata przedmiotów osobistego użytku podczas różnych tego typu zdarzeń, nie zawsze wiąże się z jednoczesnym doznaniem urazu (lub śmierci) przez funkcjonariusza, a co za tym idzie uszczerbku na zdrowiu. W takich też przypadkach możliwość uzyskania odszkodowania od właściwej jednostki organizacyjnej Policji jest wyłączona, co jednak nie znajduje żadnego uzasadnienia (…)” – czytamy w petycji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Aktualnie jedyną drogą do uzyskania odszkodowania przez funkcjonariusza, w przypadku braku spełnienia formalno-prawnych przesłanek, jest droga cywilna, a więc wystąpienie z odpowiednim powództwem, bądź karna jeżeli doszło przy tym do popełnienia czynu zabronionego.

Dochodzenie odszkodowania tymi drogami w praktyce może napotkać trudności i wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych także z postępowaniem egzekucyjnym, które finalnie może okazać się bezskuteczne.

Policyjni związkowcy postulują, aby funkcjonariusze mogli takie odszkodowanie otrzymywać bezpośrednio od właściwej jednostki organizacyjnej Policji, w sytuacji gdy funkcjonariusz nie doznał urazu (śmierci), a co za tym idzie uszczerbku na zdrowiu, podczas zdarzenia powodującego szkodę w przedmiotach osobistego użytku.

“(…) funkcjonariusze winni mieć zagwarantowane prawo do odszkodowania za szkody w przedmiotach osobistego użytku, do których doszło podczas i w związku z pełnieniem przez nich służby, niezależnie od tego czy podczas zdarzenia szkodowego doznali oni jednocześnie urazu (bądź ponieśli śmierć) oraz niezależnie od tego czy doznali uszczerbku na zdrowiu (…)” – podkreślają policyjni związkowcy.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów aktualnie czeka na wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji ds. Petycji, na którym wniesiona petycja zostanie rozpatrzona. Póki co do 26 kwietnia br. petycji nie ma w wykazie prac Komisji.

To nie pierwszy wniosek NSZZ Policjantów
We wcześniejszej petycji, złożonej 14 lutego, Zarząd Główny NSZZ Policjantów domagał się zmiany w ustawie o Policji, a konkretnie przepisu, który powoduje, że uprawnienie do otrzymania czasu wolnego nie przysługuje policjantowi za okres pełnienia służby lub obowiązków na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym. W konsekwencji – jak podkreśla Prezydium NSZZ Policjantów – oznacza to, że policjant uprawniony do dodatku funkcyjnego i zwalniany ze służby nie nabywa prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby.