I czytanie projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 16 lipca 2019′.

ilustracja

We wtorek, 16 lipca 2019′ na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o godz. 16:30, odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604)
– uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypominamy, że zmiany w ustawie są wynikiem Porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r.