“Broń szkolna” – nowym rodzajem broni.

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła 6 grudnia 2017′ pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (druk nr 2074).
Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Anna Maria Siarkowska (PiS).
Projekt ma na celu:
– ustanowienie nowego rodzaju broni – broni szkolnej;
– umożliwienie stosowania tłumika huku w czasie strzelania na strzelnicy;
– rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do posiadania broni samoczynnej o podmioty prowadzące strzelnice oraz organizacje proobronne, które zawarły porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawie realizacji szkolenia obronnego;
– umożliwienie wykorzystywania przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców, którzy powołali wewnętrzne służby ochrony, przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, podmioty prowadzące strzelnice oraz organizacje proobronne, które zawarły porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w sprawie realizacji szkolenia obronnego, amunicji pochodzenia wojskowego (z rdzeniem twardszym od stopu ołowiu);
– wprowadzenie obowiązku ustalania i udostępniania przez Komendanta Głównego Policji oraz Polski Związek Strzelectwa Sportowego centralnego rejestru pytań egzaminacyjnych wykorzystywanych podczas egzaminu, który są obowiązane zdać osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń.
Komisja odrzuciła wniosek o wstrzymanie prac do czasu uzyskania stanowiska Rady Ministrów oraz o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy.
Komisja przyjęła poprawki zapewniające jednolitość przepisów oraz poprawkę polegającą na dodaniu przepisu definiującego pojęcie „uniemożliwiającego miotanie”.
Zgłoszono wnioski mniejszości polegające m.in. na zmianie zakresu znaczeniowego „broni sportowej” poprzez przywrócenie wcześniejszego rozumienia tego pojęcia jako „broni przeznaczonej do celów uprawiania sportów strzeleckich w szerokim zakresie: wyczynowo oraz rekreacyjnie” oraz rozwiązaniu kwestii wielokrotnego zdawania egzaminów zezwalających na posiadanie broni.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Anna Maria Siarkowska (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Michał Dworczyk.