BIP MSWiA – ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.

ilustracja

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw – ukazał się 3 czerwca 2019′ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA

Projekt jest rezultatem podpisanego w dniu 8 listopada 2018 r. Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji – jak napisano w Uzasadnieniu Projektu.

Projekt został opublikowany 3 czerwca 2019′ – wcześniej, 31 maja 2019′ trafił do uzgodnień ze służbami i związkami.

Projekt w załączniku