Będą nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów. Bez podatku.

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ na posiedzeniu  w dniu 17 stycznia 2019 r. rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3045).
Jak informuje wpis na stronie Sejmu RP – Projekt ma na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.
Komisja przyjęła m.in. poprawkę polegającą na zmianie terminu wejścia w życie ustawy.
Poniżej projekt zmiany ustawy wraz z uzasadnieniem:

U S T A W A
z dnia
o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a. Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać osobie fizycznej, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, nagrodę specjalną Prezesa Rady Ministrów.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2)) w art. 21 w ust. 1 w pkt 145 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 146 w brzmieniu:
„146) nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów przyznawane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669 i …).”.
Art. 3. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) w art. 8 w ust. 4 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669 i …).”.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

UZASADNIENIE

Celem projektowanej zmiany ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw jest umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Obecnie możliwość przyznawania nagród lub wyróżnień o charakterze specjalnym mają m.in. ministrowie kierujący działami administracji rządowej, natomiast możliwości takiej nie ma Prezes Rady Ministrów.
Projekt przewiduje ponadto zwolnienie przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów nagrody specjalnej z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz znosi obowiązek wliczania jej do dochodu służącego do ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

(jp)

Fot. (jp)

Pełny tekst pod podanym linkiem (Druk sejmowy 3045):