ASW jednogłośnie przyjęła projekt ustawy umożliwiającej powrót do służby po oczyszczeniu z zarzutów.

ilustracja

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) przyjęła projekt ustawy pozwalającej na powrót do służby w przypadku wyroku uniewinniającego zwolnionego funkcjonariusza.

10 kwietnia 2019′ o godzinie 17:10 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym rozpatrzone zostało sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185) Sprawozdanie przedstawił przewodniczący podkomisji poseł Jerzy Polaczek.

W posiedzeniu Komisji wziął udział Członek Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dr Aleksander Babiński (w pierwszym rzędzie od lewej, pierwszy z lewej). W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem Podkomisji poseł Marek Wójcik zwrócił uwagę, iż był to najdłużej procedowany projekt w tej kadencji Sejmu. Począwszy od grudnia 2017′, minęło wiele czasu, co jest dziwne gdyż już w I czytaniu wszystkie kluby były za przyjęciem projektu takiej ustawy. Jaki był powód, że pracujemy nad ta ustawą 1,5 roku?

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż nie był to projekt rządowy, lecz senacki. Stanowisko Rządu wpłynęło dopiero w listopadzie 2018′ i od tej chwili procedowanie w Podkomisji potoczyło się bardzo szybko. Przyczyną opóźnienia była także ustawa o Straży Marszałkowskiej, która siłą rzeczy musi być dodana do tej ustawy.

Reprezentujący stronę społeczną – Zarząd Główny NSZZ Policjantów dr Aleksander Babiński zgłosił poprawkę do art 42 w ust 1. Jego zdaniem ustęp ten zawiera wadę prawną, w przypadku uchylenia, lub stwierdzenia nieważności podstawy zwolnienia funkcjonariusza, mamy do czynienia z przywróceniem do służby wydanym bez podstawy prawnej… Co do zasady taka decyzja że kogoś przywracamy do służby bo decyzja była niesłuszna jest sama w sobie nieważna. Na pytanie dlaczego tej poprawki strona społeczna nie wniosła na etapie prac w Podkomisji, Aleksander Babiński stwierdził, że tej poprawki po prostu nie mieliśmy okazji jak dotąd zgłosić, bo jesteśmy po raz pierwszy na posiedzeniu komisji w tej sprawie. Jednak możemy ją we właściwym trybie dostarczyć niezwłocznie.

W dalszym ciągu posiedzenia Komisja rozpatrzyła poprawki redakcyjne wniesione przez prawników oraz poprawkę wynikającą z ustawy o powołaniu Straży Marszałkowskiej. Ujęcie w projekcie ustawy funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej zamieszczono w dodanym art. 8a

Na wniosek posła Marka Wójcika Komisja głosowała każdy artykuł projektu ustawy kolejno. Wszystkie zostały w głosowaniu przyjęte jednogłośnie. Cały projekt ustawy z poprawkami redakcyjnymi wniesionymi przez prawników sejmowych został przez Komisję również przyjęty jednomyślnie.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Czartoryski – mamy projekt ważny, który przywraca honor policjantów i naprawia zaszłość, jest ważny dla tych którzy nawet bez wyroków czy zarzutów utracili pracę. Rozwiązujemy jeden z najważniejszych problemów, poprawiający sytuację mających poczucie krzywdy policjantów, którzy zostali niesłusznie oskarżeni. Mam nadzieję, że poseł Polaczek będzie posłem sprawozdawcą – poseł Polaczek wyraził zgodę.

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim członkom Komisji za twórczą pracę. Szczególne słowa podziękowania kierując pod adresem pani prof. Hryniewicz

W odpowiedzi pani prof. stwierdziła, że powinniśmy pójść dalej i stworzyć system lepszej pozycji prawnej zapewniającej szczególną ochronę policjantów przed niesłusznymi pomówieniami ze strony przestępców, bo ci, jak się okazuje są często lepiej umocowani w procesie.

W drugiej części posiedzenia Komisja zajęła się rozpatrzeniem propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
Pani prof. Hryniewicz zgłosiła system polityki kadrowej w Policji, zwłaszcza zgłaszanie i nabór. Jej zdaniem, polityka naboru w policji musi zostać niezwłocznie dostosowana do zmieniającej się sytuacji demograficznej.

Natomiast poseł Marek Wójcik zgłosił do NIK propozycję kontroli Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia. Nagranie do odsłuchania tutaj