Nie ma żadnych podstaw prawnych do odmowy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – orzekł WSA w Kielcach!

ilustracja

Nie ma żadnych podstaw do ograniczania uprawnień funkcjonariuszy policji do uzyskania pełnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – pisze Danuta Frey w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: “Policjanci w luce prawnej”

Nie zachodzi bowiem przyczyna uniemożliwiająca wszczęcie postępowania w takiej sprawie – orzekł w przełomowym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Sprawa, której znaczenie wyszło daleko poza jednostkowy przypadek, rozpoczęła się od wniosku byłego funkcjonariusza policji. Zwrócił się on do komendanta powiatowego policji w Ostrowcu Świętokrzyskim o wypłatę 68 tys. zł ekwiwalentu za 291 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. A w razie odmowy wypłaty o wydanie decyzji.

Zwierzchnicy odmówili zamykając drogę dochodzenia roszczeń, powołując się na wyrok TK z 30 października 2018′, w którym uznał on za niezgodny z Konstytucją art. 115a ustawy o Policji w części ustalającej sposób obliczania wysokości ekwiwalentu.

Od tego czasu pomimo, jak pisze autorka “trwających rzekomo w MSWiA prac legislacyjnych” oraz szeregu stanowczych wystąpień NSZZ Policjantów i Rzecznika Praw Obywatelskich, nie zostały uchwalone przepisy określające na nowo sposób wyliczania ekwiwalentu, które zdaniem prawników resortowych miały być niezbędne do realizacji wypłat.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił tego stanowiska. Przede wszystkim odmowa przyznania ekwiwalentu powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.

TK nie stwierdził nieważności całego art. 115a, a jedynie jego części dotyczącej sposobu wyliczania ekwiwalentu. Pozostała regulacja określająca uprawnienie policjanta do ekwiwalentu w razie zwolnienia ze służby. A ponieważ w uzasadnieniu TK stwierdził, że świadczeniem ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego urlopu jest jeden dzień roboczy, a wyroki TK mają moc powszechnie obowiązującą, również w istniejącym stanie prawnym jest możliwe zrealizowanie uprawnienia policjanta do uzyskania ekwiwalentu w wysokości odpowiadającej regulacjom konstytucyjnym.

Wystarczającą podstawę stanowią przepisy konstytucyjne – zdecydował sąd – uchylając obie zaskarżone decyzje udzielając jednocześnie wskazówek, by organy Policji rozpoznały wniosek funkcjonariusza na podstawie art. 115a ustawy o Policji, interpretowany w zgodzie z przepisami konstytucyjnymi.

Ten wyrok stanowi przełomowy precedens, obala też całe misterne quasi interpretacje MSWiA według których dla realizacji wypłat ekwiwalentu po wyroku TK potrzebne miało być osobne zarządzenie, którego wydanie odkładane jest ad calendas graecas w nadziei, że krąg uprawnionych funkcjonariuszy do uzyskania ekwiwalentu zmniejszy się.

omówienie (jp)