Sejmowa Komisja ds. Petycji skieruje dezyderat do Premiera w sprawie art. 15a

ilustracja

Jak wcześniej informowaliśmy, 22 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji. Z uwagi na odbywające się w Sejmie głosowania, posiedzenie Komisji rozpoczęło się z blisko półgodzinnym opóźnieniem.

W pierwszym punkcie posiedzenia Komisja rozpatrzyła petycję złożoną w sierpniu 2019′ przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19).

Treść Petycji omówił poseł Marcin Duszek podkreślając, że w aktualnym stanie prawnym istnieje regulacja wprowadzająca zróżnicowanie statusu funkcjonariuszy w zależności od momentu przyjęcia do służby. W petycji wskazano, że istnieją różne zasady ustalania emerytury mundurowej dla funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 2 stycznia 1999 roku, dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku a przed 23 lipca 2003 roku oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po tej dacie. W opinii autora petycji istniejące zróżnicowanie nie ma uzasadnienia.

Jako pierwszy, głos zabrał przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który podkreślił, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie miał żadnych wątpliwości kierując tę petycję do Komisji, gdyż dotyczy ona bardzo ważnej sfery i wielu tysięcy funkcjonariuszy różnych służb. Problem, który dotyczy zmiany art. 15a jest żądaniem skierowanym aby ludzie, którzy przez wiele lat pracowali w innych sferach, poza służbami otrzymali za te swoje lata pracy (nierzadko kilkanaście lat) gratyfikację, która im się po prostu należy.

– Odnotowaliśmy tysiące przypadków ludzi, którzy obecnie służą w służbach mundurowych, a którzy przed wejściem w okres służby pracowali wiele lat w przemyśle bądź innych działach gospodarki. – Składki, które odprowadzali za te lata do powszechnego systemu emerytalnego niejako przepadają i naszym zdaniem jest to jest rażąca niesprawiedliwość. Tych ludzi w pewien sposób oszukano namawiając w 1999 roku do wstąpienia do służby, a tymczasem w 2003′ dowiedzieli się, że wypracowany okres składkowy nie zostanie im uznany – powiedział przewodniczący NSZZ Policjantów.

My się z tym absolutnie nie zgadzamy – zaznaczył Rafał Jankowski. Wiem, że w tej chwili nawet w resorcie MSWiA trwają prace również nad naprawą tej sytuacji, bo był to jeden z postulatów związków zawodowych służb mundurowych i mieliśmy zapewnienia, że projekt ujrzymy do końca ubiegłego roku. Niestety tak się nie stało, niemniej teraz obecne szefostwo MSWiA zapowiada, że ma kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu. – My tego oczekujemy i będziemy się tego domagać – dodał przewodniczący NSZZ Policjantów.

– Zapoznałem się z opinią Biura Analiz Sejmowych w tej sprawie i absolutnie się z nią nie zgadzam. Tak naprawdę na uwagę zasługuje jeden zapis, że ustawodawcy przysługuje prawo relatywnego ukształtowania prawa do świadczeń, w tym w szczególności do pozostawienia w obecnej formie, jak i zmiany, na co zwracam uwagę, w kierunku postulowanym w petycji…

– Dlatego zwracam się do Komisji o to, żeby pozwolić poprowadzić prace w tym kierunku. W naszych służbach pozostają tysiące osób, które zostały skrzywdzone tym zapisem, choć wcześniejsze wprowadzenie tej zmiany wydawało się z pozoru korzystne a naprawdę tak nie jest – wyjaśnił Rafał Jankowski.

Dariusz Smarzewski – z-ca dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA swoją wypowiedź rozpoczął od żądania, że chce się zapoznać z opinią Biura Analiz Sejmowych…

… a nie mieliście państwo do tej pory okazji się z nią zapoznać – zdziwił się przewodniczący Komisji Sławomir Piechota.

Istotnie, żądanie dyrektora Smarzewskiego zabrzmiało groteskowo, zwłaszcza w kontekście przekazywanych na każdym posiedzeniu sejmowych Komisji oświadczeń, że MSWiA pracuje nad tematem art. 15a na bieżąco…

Dyrektor Smarzewski dopatrzył się też “nieścisłości” w uzasadnieniu wniesionej petycji z treścią Porozumienia z 8 listopada 2018′. Otóż w części dotyczącej art. 15a w Porozumieniu zapisano, że realizacja tego postulatu odnosić się będzie do funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 roku i przed dniem 1 października 2003 roku, czyli do 30 września 2003 roku. Natomiast w uzasadnieniu Petycji tę drugą datę wskazuje się jako 23 lipca 2003 roku. To jest okres dłuższy o około 2,5 miesiąca, bo w Porozumieniu mamy 30 września…

Dyrektor wymienił także daty i okoliczności w jakich przedstawiciele MSWiA w sprawie art. 15a spotykali się i rozmawiali ze związkami zawodowymi starając się udowodnić tezę, że MSWiA na bieżąco rozmawiało i nadal rozmawia ze związkami na temat tego artykułu w poszukiwaniu rozwiązania finansowego.
Ministerstwo jest na etapie szczegółowej oceny skutków finansowych, jakie uwzględnienie art. 15a przyniosłoby dla budżetu – usłyszeliśmy po raz kolejny w ciągu ostatniego roku. Określenie finansowych skutków zmian, nie obejmuje wyłącznie funkcjonariuszy policji ale też innych formacji mających okresy składkowe i nieskładkowe, zauważył dyrektor Smarzewski. Zmiany zatem wymagają uzgodnień także z innymi resortami (MON, MS etc). Uzasadniając faktem “trwania” rozmów pomiędzy MSWiA i stroną społeczną, dyrektor wniósł do Komisji o nie kontynuowanie prac nad petycją.

Rafał Jankowski potwierdził, że faktycznie od czasu złożenia petycji w sierpniu, w kolejnych miesiącach MSWiA wykazało aktywność. Zarówno sam minister Kamiński, jak i wiceminister Wąsik na spotkaniach twierdzą, że w najbliższym czasie nastąpi rozwiązanie problemu. – Obawiam się słowa – najbliższy czas – dodał przewodniczący NSZZ Policjantów. Prawdą jest, że spotykamy się i uzgadniamy sporne rzeczy. Dialog się toczy. Jednak nie było wcześniej żadnej informacji, że termin do końca ubiegłego mroku zostanie przez MSWiA przekroczony.

Przewodniczący Komisji Sławomir Piechota po tej wymianie stanowisk stron uznał, że dobrze byłoby sformułować dezyderat.- Byśmy sobie otworzyli następny etap debaty – poprzez dezyderat. W odpowiedzi na dezyderat MSWiA może jasno przedstawić, jakie elementy są w opracowywaniu, jakie są stanowiska poszczególnych służb a wreszcie w jakich terminach to się dokona. Żeby był jasny ten plan i perspektywa jego realizacji.

Z uwagi na fakt, iż problem art. 15a dotyczy funkcjonariuszy podlegających kilku ministerstwom, Przewodniczący Komisji zaproponował skierowanie dezyderatu do Premiera, żeby wyznaczył tego z ministrów, który będzie koordynował uzgodnienia i przedstawi Komisji odpowiedź. Jest rekomendacja aby Komisja zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z dezyderatem – Wobec braku uwag do tej rekomendacji Komisja podjęła taką decyzję.

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu w sprawie art. 15a do Prezesa Rady Ministrów.

********
Kolejnym punktem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) poprzez uznanie za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy – petycję przedstawił poseł Mirosław Maliszewski.

Poseł poinformował, że Biuro Analiz Sejmowych ma zastrzeżenia do treści proponowanych w petycji zapisów. BAS uważa, że są tam zbędne zapisy bo proponowane zachowania wynikają z innych ustaw.

Rafał Jankowski wyjaśnił, że ta petycja została złożona wiele miesięcy temu. Obecnie mamy do czynienia z innymi realiami. W tej samej sprawie bowiem MSWiA zaproponowało podobny pomysł, który akceptuje także Komendant Główny Policji. – To, że policjant musi mieć prawo wydawania poleceń, a niestosowanie się do nich musi być sankcjonowane nie wzbudza niczyich wątpliwości – poinformował Przewodniczący NSZZ Policjantów. – Zgadzam się z opinią BAS odnośnie tego, że trzeba jednak zawęzić zakres normy do policji i służb mundurowych. Skoro takie też jest zdanie MSWiA, a wiem, że takie jest po rozmowach z ministrem, proponuję żeby gospodarzem sprawy było MSWiA.

Mariusz Cichomski – dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA potwierdził słowa Rafała Jankowskiego – projekt jest na etapie dopracowywania legislacji, działamy w tym zakresie i nie ma sensu dublować tych działań. Projekt według zapewnień dyrektora może być gotowy w I najdalej w II półroczu 2020 roku.

Przewodniczący Komisji zasugerował, by w świetle tych informacji wystąpić z dezyderatem do premiera, bo sprawa dotyczy nie tylko MSWiA ale także innych resortów.

– Mam poczucie, że nasze zaangażowanie może pomóc, żeby tworzenie projektu powstawało według jakiegoś harmonogramu – podkreślił przewodniczący Komisji Sławomir Piechota. Dobrze, żeby w sposób precyzyjny zostało sformułowane pisemne stanowisko w imieniu Prezesa Rady Ministrów.

Komisja przyjęła rekomendację w sprawie wystosowania dezyderatu do premiera w sprawie petycji złożonej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów

**********
W drugiej części posiedzenia Komisja ds. Petycji rozpatrzyła i przyjęła projekty dezyderatów zapowiedzianych na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019’

  • W sprawie przyznania funkcjonariuszom prawa do odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą. – Jak pamiętamy Komisja na posiedzeniu 19 grudnia 2019′ odrzuciła odpowiedź MSWiA i uznała za konieczne opracowanie projektu dezyderatu w tej sprawie.
  • W sprawie terminu i zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy. – Również w tym przypadku dezyderat został opracowany w związku z odrzuceniem odpowiedzi MSWiA w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019′.

O decyzjach Komisji ds. Petycji podjętych na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019′ obszernie informowaliśmy na naszym portalu. W posiedzeniu Komisji w dniu 19 grudnia 2019′ uczestniczył wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski.

Retransmisja posiedzenia PET z 22 stycznia 2020′ dostępna pod poniższym linkiem.