Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kończące 2017 rok

ilustracja

15 grudnia 2017′ w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Posiedzenie realizowano zgodnie z wcześniej rozesłanym proponowanym porządkiem obrad, który został przyjęty przez zebranych.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów zaakceptował wcześniejsze Decyzje Prezydium w sprawie m.in. objęcia szczególną ochroną prawną przedstawicieli Zarządu Głównego, wobec których są, bądź będą prowadzone postępowania karne i inne represje łącznie z pokryciem kosztów zastępstwa procesowego, w sprawie ustalenia wytycznych dla Zespołu negocjującego zasady rozliczania Funduszu Prewencyjnego w ramach Programu Ubezpieczenia Grupowego “Policja 2015” i w sprawie wskazania przedmiotu działalności gospodarczej NSZZ Policjantów.

W związku z licznymi niekorzystnymi dla wizerunku policjantów enuncjacjami medialnymi Zarząd Główny postanowił wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przeprowadzenie ponownego lecz pogłębionego, kompleksowego badania dotyczącego problemu agresji skierowanej przeciwko policjantom podejmującym interwencje oraz powtórzenie “badania dotyczącego problemu występowania w Policji agresji skierowanej przeciwko osobom spoza Policji”.

W odpowiedzi na postulaty środowiska policyjnego Zarząd Główny postanowił skierować wniosek do Komendanta Głównego Policji o ponowną analizę interpretacji pojęcia: “doprowadzenie”, w części dotyczącej wskazania czynności legitymowania , jako formy doprowadzenia a tym samym ucieczki osoby legitymowanej jako wydarzenia nadzwyczajnego.

Zarząd Główny przyjął rekomendację Prezydium w sprawie nowego wzoru legitymacji związkowej. Projekt omówił i uzasadnił wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Marek Osiejewski.

Zarząd Główny poparł wniosek Przewodniczącego ZG w sprawie przeznaczenia kwoty 20.000,-zł na pomoc rodzinie podkomisarza Mariusza Koziarskiego, antyterrorysty poległego w starciu z bandytami w Wiszni Małej.

ZEBRANI UCZCILI MINUTĄ CISZY PAMIĘĆ POLEGŁEGO BOHATERSKIEGO POLICJANTA ANTYTERRORYSTY MARIUSZA KOZIARSKIEGO.

Foto Galeria