Połowa emerytury dodatkiem do policyjnej pensji. MSWiA chce zachęcić mundurowych do pozostania w służbie?

ilustracja

Od zakończenia policyjnego protestu minęło już prawie pół roku. W ramach podpisanego w listopadzie porozumienia mundurowi otrzymali już obiecane podwyżki i wszystko na to wskazuje, że to nie jedyne realne pieniądze jakie w najbliższym czasie mogą trafić na ich konta – informuje portal infosecurity24.pl

Z projektu zmiany ustawy o policji, do jakiego dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że prace nad realizacją kolejnego punktu są już zaawansowane i można się spodziewać, że niebawem MSWiA oficjalnie opublikuje projekt zmian w przepisach. Zgodnie z porozumieniem, resort zobowiązał się do przygotowania rozwiązań pozwalających na przyznanie dodatkowych pieniędzy dla tych funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby zdecydują się pozostać w służbie. W projekcie zmiany ustawy o policji do jakiego dotarliśmy, mowa jest 50 proc. hipotetycznej emerytury wypłacanej mundurowym, którzy zdecydują się dalej pełnić służbę. Czy to wystarczy by zatrzymać policjantów w formacji?

Komu przysługiwać będzie „przedemerytalna nagroda motywacyjna”? Po pierwsze policjant musi osiągnąć 25 lat stażu służby w Policji i pełnić służbę „w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności”. W projekcie zmian ustawy jest też mowa o „wzorowym wykonywaniu obowiązków, przejawianiu szczególnej inicjatywy w służbie i uzyskiwaniu znaczących wyników”, jednak to zapis mówiący o “szczególnie trudnych warunkach” budzić może najwięcej wątpliwości. O opinię zapytaliśmy policjanta, który od 23 lat pełni służbę w Komendzie Stołecznej Policji. Dość jasno stwierdził on, że jego zdaniem to „furtka”, która może dawać przełożonym pewną dowolność w decydowaniu o tym komu należy się dodatek, a komu nie. „Szczególnie trudne warunki, zaangażowanie, odpowiedzialność, znaczący nakład pracy – przecież to definicja policyjnej codzienności” – dodaje w rozmowie.

Formalnie o przyznaniu przedemerytalnej nagrody motywacyjnej decydować będą przełożeni.

Przedemerytalną nagrodę motywacyjną przyznaje:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcy, Komendantowi CBŚP i jego zastępcy, Komendantowi BSWP i jego zastępcy, Komendantowi-Rektorowi, Zastępcy Komendanta-Prorektora i kanclerzowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dyrektorowi instytutu badawczego i jego zastępcy;

2) Komendant Główny Policji:
a) komendantowi wojewódzkiemu Policji i jego zastępcy, Komendantowi Stołecznemu Policji i jego zastępcy,
b) komendantowi szkoły policyjnej i jego zastępcy,
c) dowódcy BOA i jego zastępcy,
d) policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w Komendzie Głównej Policji w BOA oraz w instytucie badawczym lub pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem dyrektora instytutu badawczego i jego zastępcy oraz z wyłączeniem swoich zastępców;

3) Komendant CBŚP – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w CBŚP albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;

4) Komendant BSWP – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w BSWP albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;

5) komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji:
a) komendantowi powiatowemu, miejskiemu i rejonowemu Policji oraz ich zastępcom,
b) komendantowi komisariatu Policji oraz jego zastępcom,
c) policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w komendzie wojewódzkiej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendzie powiatowej, miejskiej albo rejonowej Policji, w komisariacie Policji, w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, w komisariacie specjalistycznym Policji, w ośrodku szkolenia Policji lub pozostającemu w jego dyspozycji albo w dyspozycji komendanta powiatowego, miejskiego albo rejonowego Policji, z wyłączeniem swoich zastępców;

6) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem Zastępcy Komendanta-Prorektora i kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

7) komendant szkoły policyjnej – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w szkole policyjnej albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców…

– fragment projektu proponowanych zmian w ustawie o policji

Nagroda będzie przyznawana w formie rozkazu personalnego zarówno z własnej inicjatywy przełożonych jak i na wniosek innego przełożonego policjanta.

Wysokość do ustalenia

Kluczowym pytaniem jest, ile fizycznie więcej otrzymają mundurowi, którzy nie skorzystają z możliwości odejścia na emeryturę. Co ważne, nie każdy policjant otrzyma tyle samo, a kwota zależna będzie od wysokości jego hipotetycznej emerytury. Tą wyliczy Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i przekaże informację o wysokości potencjalnego świadczenia odpowiedniemu przełożonemu policjanta. Przedemerytalna nagroda motywacyjna ma wynosić 50 proc. emerytury jaką policjant pobierałby obchodząc ze służby według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

9. Przedemerytalnej nagrody motywacyjnej nie przyznaje się policjantowi:
1) przeciwko którym wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
2) ukaranemu karą dyscyplinarną, przed jej zatarciem;
3) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

– fragment projektu proponowanych zmian w ustawie o policji.

Nagroda wypłacana będzie co miesiąc aż do momentu, kiedy mundurowy zdecyduje się przejść na emeryturę. Jednak jeśli mundurowy w danym miesiącu nie będzie wykonywał zadań służbowych przez okres dłuży niż 14 dni, nagrody nie otrzyma. Jak czytamy w projekcie „do tego okresu nie wlicza się korzystania z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz czasu wolnego od służby” co może oznaczać, że nagrody nie otrzymają Ci policjanci, którzy w danym miesiącu dłużej niż 14 przebywać będą na zwolnieniu lekarskim.

Przedemerytalna nagroda motywacyjna ma być wypłacana „z dołu”, do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje.

Dokument, o którym mówimy, nie jest jeszcze oficjalnym projektem MSWiA, a więc nie zawiera zarówno uzasadnienia jak i oceny skutków finansowych, a te bez wątpienia będą stanowić niemałe wyzwanie dla policyjnego budżetu. Biorąc jednak po uwagę, że projekt zmian wydaje się kompletny, można się spodziewać, że w niedługim czasie pojawi się oficjalnie na stronach resortu i rozpocznie się jego formalne procedowanie. Warto też przypomnieć, że zgodnie z podpisanym w listopadzie ubiegłego roku porozumieniem, tożsame regulacje powinny zostać wprowadzone w Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa.