Wzięliśmy udział w odprawie kadry kierowniczej.

ilustracja

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się dziś dwudniowa narada kadry kierowniczej Policji. Komendant Główny wraz ze swoimi zastępcami podsumowali ubiegły rok, oceniając sposób w jaki polska Policja wywiązała się ze wszystkich swoich zadań oraz poziom rozwoju osiągnięty dzięki realizacji trzeciej edycji Programu modernizacji.

Oprócz komendantów wojewódzkich, Komendanta Stołecznego, komendantów poszczególnych struktur KGP, dyrektorów biur, komendantów szkół, Dyrektora CLKP oraz komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych, w naradzie udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych. NSZZ Policjantów reprezentował wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Sławomir Koniuszy.

Oceny poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w kontekście zadań realizowanych przez Policję dokonał również Minister Mariusz Kamiński wraz z Wiceministrem Maciejem Wąsikiem. Udział Ministrów w głównej części narady ze względu na sesję Sejmu odbył się w trybie wideokonferencji. Minister Kamiński, dziękując wszystkim policjantom za poświęcenie, które uchroniło nasz kraj przed niespotykanymi dotąd zagrożeniami zwrócił m.in. uwagę na absolutnie kluczową rolę Policji. Wyraził też przekonanie, że profesjonalizm i poświecenie polskich policjantów pozwolą na przezwyciężenie wszystkich zagrożeń, na które Polska może być wystawiona także w tym roku.

Wiceminister Maciej Wąsik w swoim wystąpieniu skoncentrował się na tych aspektach, które Policji mają zapewnić stabilizację i dalszy rozwój. Dziękując związkom zawodowym za konstruktywną współpracę i za upór w walce o poprawę sytuacji policjantów, wiceminister Wąsik podkreślał wiodącą rolę NSZZ Policjantów. Omawiając szczegóły związane z waloryzacją policyjnych uposażeń, zaznaczył również, że podniesienie jej do poziomu 9,36% sprawia, że jest wyższa niż w państwowej sferze budżetowej (7,8%). Potwierdził również, że podwyższony poziom waloryzacji będzie miał trwały charakter, czyli tzw. skutki przechodzące na rok 2024 i na lata kolejne. W swoim wystąpieniu wiceminister Wąsik odniósł się także do szczegółów związanych z podwyższeniem tzw. dodatku stażowego. Powołując się na treść przyjętego dzień wcześniej przez Radę Ministrów projektu ustawy poinformował, że od dnia 1 marca 2023 r. dodatek ten wzrośnie o 5% dla policjantów, którzy osiągną 15 lat służby i będzie rósł o 1% przez kolejne 10 lat, aż do osiągniecia 15% po 25 latach służby. Każdy policjant, który pozostanie w służbie będzie pobierał ten dodatek łącznie ze świadczeniem motywacyjnym przysługującym po 25 i 28,5 latach służby. Co istotne, zwiększony dodatek będzie miał wpływ na podstawę obliczenia emerytury po osiągnieciu 32 lat wysługi, na którą złożą się zarówno lata służby, jak i lata pracy w tzw. cywilu. Uczestnicy narady dowiedzieli się od Wiceministra również o podwyższeniu dodatku terenowego do 6% kwoty bazowej. W chwili obecnej jego wysokość wynosi 1%. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania wysokość przyznawanego policjantom dodatku terenowego wzrośnie z około 16 zł do około 97 zł za każdy rozpoczęty dzień wykonywania określonych zadań. Od 1 marca wzrośnie wraz z waloryzacją kwoty bazowej do 105 zł. Dodatek terenowy będzie przysługiwał policjantom biorącym udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem działania komendy wojewódzkiej (stołecznej) Policji, na obszarze której znajduje się jednostka organizacyjna Policji, w której pełni on służbę. W przypadku Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – poza komórką organizacyjną, w której funkcjonariusz pełni służbę. Dodatek ten otrzymywał będzie również policjant, który odbywa szkolenie lub doskonalenie zawodowe centralne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji, biorący udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem tej jednostki.

Podczas narady głos zabierali także przedstawiciele związków zawodowych. Sławomir Koniuszy, oceniając sytuację, w jakiej znajdują się obecnie policjanci i porównując ją z sytuacją sprzed kilku lat zwracał uwagę na taki sposób prowadzenia dialogu z kierownictwem Policji oraz resortem SWiA, który przynosi konkretne, pozytywne rezultaty. Podkreślał, że NSZZ Policjantów w całej swojej działalności unikał populizmu i nie obiecywał policjantom niczego, co z różnych obiektywnych powodów nie jest osiągalne. Zauważył, że obietnice bez pokrycia i populizm może być dla części policjantów atrakcyjny, ale w żaden sposób nie jest wobec nich uczciwy i na dłuższą metę może być zgubny dla tych, którzy takimi metodami próbują budować swoje poparcie. Mówił, że wszystko to, co udało się jego Związkowi osiągnąć, zawdzięczamy pragmatyzmowi i doświadczeniu wielu działaczy tej organizacji.

Koniuszy w swoim wystąpieniu, wskazał na paradoksy obecnych czasów, w których Polska i cały demokratyczny świat zmaga się ze skutkami kryzysu wywołanego najpierw pandemią a potem napaścią Rosji na Ukrainę i szantażem państw uzależnionych energetycznie od Rosji. W jednym z przykładów wskazał na to, że organizacje skupione w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na przestrzeni ostatnich sześciu lat wynegocjowały rekordowo wysokie podwyżki oraz doprowadziły do szeregu zmian, które w znaczącym stopniu poprawiły pragmatykę służby, w tym przepisy emerytalne, a mimo to poddawane są rekordowo ostrej krytyce. Zauważył, że wpływ na takie postrzeganie Związku może mieć wszechobecna dezinformacja, którą policjanci bombardowani są każdego dnia i z którą należy bezwzględnie walczyć. Zwracając się do Komendanta Głównego Policji, Koniuszy stwierdził, że dezinformacja jest znacznie groźniejsza dla samej Policji niż dla Związku i taka pozostanie, póki policjanci nie nauczą się jej rozpoznawać, a do tego potrzebne są wspólne szkolenia.

Sporą część swojego wystąpienia Koniuszy poświęcił zadaniom, jakie przed Związkiem i przed Policją stawia najbliższa przyszłość. Przypomniał, że priorytetem z którego NSZZ Policjantów tak samo nie zrezygnuje, jak np. nie zrezygnował z wieloletnich starań o wprowadzenie płatnych nadgodzin są dodatki służbowe i funkcyjne. Zdaniem NSZZ Policjantów, powinny one systemowo rosnąć wraz z przebiegiem służby. Uznał, że formuła dodatku stażowego w ramach wzmacniania motywacyjnego charakteru uposażeń została już wyczerpana, i nadszedł czas na opracowanie wariatów opartych na dodatku służbowym i funkcyjnym, które w zależności od sytuacji ekonomicznej państwa należy wprowadzić do policyjnych przepisów. Wymieniając zalety tego rozwiązania wspomniał o jego akceptacji zarówno ze strony policjantów, jak i Komendanta Głównego Policji.

Odnosząc się do trzeciej już edycji Programu modernizacji, która Policji i innym instytucją podległym resortowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia dodatkowe środki na wzrost uposażeń oraz na inwestycje w infrastrukturę i zakup nowoczesnego sprzętu, Koniuszy podkreślił, że NSZZ Policjantów ocenia te programy bardzo pozytywnie i za każdym razem współuczestniczy w ich opracowaniu. Przypomniał jednak, że rozwiązaniem znacznie lepszym dla Policji i dla bezpieczeństwa, za które Policja odpowiada w największym zakresie byłoby powiązanie nakładów na funkcjonowanie Policji z Produktem Krajowy Brutto, na wzór modelu, jaki Rząd przyjął w odniesieniu do ochrony zdrowia. Poinformował, że jest to jeden z najstarszych postulatów sformułowanych przez NSZZ Policjantów, bo jego wdrożenie wymaga szerokiego poparcia ze strony Rządu. O to poparcie Związek zabiegać będzie w dalszym ciągu, bo od tego zależy stabilny rozwój Policji.

Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk, odnosząc się do opinii wyrażonych w imieniu NSZZ Policjantów podziękował za wszelkie uwagi i propozycje, za konstruktywną i efektywną współpracę na rzecz Policji i policjantów oraz wyraził nadzieję, że współpraca ta będzie kontynuowana na równie wysokim poziomie. Przekazał też gratulacje przewodniczącemu Rafałowi Jankowskiemu z powodu wyboru go na funkcję wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów