Skrócona relacja z posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 14 lipca 2020′

ilustracja

14 lipca 2020′ na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw służb mundurowych oraz Służby Więziennej.

Uzasadnienie ustawy przedstawił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Minister omówił główne cele projektowanej ustawy i podkreślił, że jej wdrożenie jest niezbędne i oczekiwane tak przez służby, jak i przez samo ministerstwo.

Po przedstawieniu uzasadnienia rozpoczęła się dyskusja. Posłanka Małgorzata Pępek pochwaliła cel projektu uznają go za niezwykle potrzebny. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący komisji poseł Edward Siarka a po nim przewodniczący ASW poseł Wiesław Szczepański – ich głosy nosiły charakter porządkujący.

Posłanka Monika Pawłowska zapytała ministra o statystyki; jak wielu funkcjonariuszy odchodzi ze służ po 15, 20 i więcej latach służby etc. Z kolei posłanka Magdalena Sroka odnotowała z zadowoleniem, że projekt ustawy skupia się na kapitale ludzkim. Pytała też, czy możliwe byłoby, aby w przyszłości podobny dodatek otrzymywali funkcjonariusze z 15 – letnim stażem służby. Posłanka dobrze ocenia przedstawiony projekt.

Mariusz Kamiński – minister przedstawił aktualne dane na temat liczby wakatów w służbach mundurowych. Przedstawione liczby budzą głęboki niepokój. W Policji na dzień 1 lipca jest aż 7 842 wakatów, co stanowi 7,52 % stanu osobowego. W Straży Granicznej jest jeszcze gorzej – 1 705 wakatów, czyli 10,63 % stanu osobowego. Państwowa Straż Pożarna ma również sporą liczbę wakatów – 1 316.
– Obecnie w służbie pozostaje 12 300 funkcjonariuszy, którzy ukończyli 25 lat. W Policji 9 600 policjantów ma już 25 lat służby. Zakładając, że mając już niezłą emeryturę mogliby odejść, powstałby problem skrajnie niepokojący – stwierdził minister. Następnie minister Kamiński omówił projektowane w ustawie zasady otrzymywania dodatku i podkreślił, że będą one finansowane ze środków zabezpieczonych na emerytury tych policjantów, więc nie są konieczne dodatkowe środki z budżetu. – Najwięcej funkcjonariuszy odchodzi ze służby po ukończeniu 26,5 lat służby. Chcemy ich zmotywować do pozostania w służbie – zakończył minister.

Przewodniczący Komisji Wiesław Szczepański poprosił o zabranie głosu stronę społeczną. Jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

– Ostatnie czasy to dobre czasy dla funkcjonariuszy – stwierdził Rafał Jankowski. – Załatwiamy sprawy, na które środowisko policyjne od dawna oczekiwało. Chcę podkreślić, że ujęte w czytanym projekcie ustawy kwestie to w części są nasze postulaty związkowe. Większość tematów, które są przedmiotem dzisiejszego posiedzenia, są to sprawy proponowane przez związki od dawna. Są naszym dziełem od pomysłu do realizacji. – Dziękuję kierownictwu resortu, że w końcu rozmawiamy w sposób partnerski – zaznaczył Rafał Jankowski. – Ale jest kilka uwag do tych zmian, na które czekamy – zacznę od art 115a – ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Skoro ten zapis przez Trybunał Konstytucyjny został uznany za niekonstytucyjny, to znaczy, że był niezgodny z Konstytucją od jego uchwalenia w 2001 roku – stwierdził Rafał Jankowski. – Skorygowanie naliczenia urlopu nie może więc teraz obejmować funkcjonariuszy dopiero od momentu ogłoszenia wyroku TK, tylko od wejścia w życie aktu prawnego. Należy rozważyć możliwość gratyfikacji dla wszystkich, którzy odeszli ze służby po wprowadzeniu niekonstytucyjnej obarczonej wadą – zaznaczył przewodniczący Jankowski.- Każdy ruch w tym kierunku będzie dobry – dodał.
– Rozwiązania dotyczące postępowań dyscyplinarnych, o których Pan Minister powiedział, że będą dobrze przyjęte, wcale takie nie są. Nie będzie dobrze przyjęta przez funkcjonariuszy zmiana, która wydłuża czas zawieszenia w czynnościach o 9 miesięcy. – Nie znajdujemy logicznego uzasadnienia dla tej zmiany. Ma ona charakter dyskryminujący, bo stosuje zasadę „domniemania winy”, a nie odwrotnie – podkreślił Rafał Jankowski.
– Padły tutaj pytania dotyczące funkcjonariuszy z niższym stażem niż 25 lat i powiem więcej, że jest to bardzo ważne. O tym też już rozmawiamy ze stroną rządową. – Zdaniem strony społecznej konieczny jest szybki krok w kierunku ustanowienia progresywnego dodatku służbowego dla wszystkich policjantów (5, 10, 15 i 20 lat służby). Jest już taki projekt i powinien szybko ujrzeć światło dzienne – dodał Jankowski. – Jest to nasz projekt, ale podobny wniosła strona służbowa.
-Jeśli chodzi o tzw. dodatek przedemerytalny to postulowaliśmy wprowadzenie odpowiednich zapisów w przepisach wykonawczych by ten przepis mógł być dobrze stosowany.
– Kończąc swoją wypowiedź chcę mocno podkreślić, że brakuje nam jeszcze załatwienia sprawy art. 15a – To jest ostatni niezrealizowany zapis porozumienia z listopada 2018′ – zaznaczył Jankowski. – Chodzi o staż w innych miejscach pracy przed wstąpieniem do służby. To nie jest sprawiedliwe, że funkcjonariusze są pozbawieni prawa do swoich pieniędzy odłożonych w ZUS. Minister Maciej Wąsik niedawno obiecał w rozmowie ze mną, że do Święta Policji także i ta sprawa doczeka się konkretnej propozycji ze strony resortu. – Podsumowując mogę stwierdzić, że wspólnie z Ministerstwem zmierzamy w dobrą stronę. – zakończył Rafał Jankowski

Przewodniczący Wiesław Szczepański udzielił głosu Sławomirowi Koniuszemu, którego poprosił o przedstawienie jedynie krótkiego omówienia gdyż szczegółowe wnioski zostaną przedstawione na posiedzeniu podkomisji w dniu jutrzejszym.
– We wnioskach strony społecznej chodzi o to, co możemy zaproponować dla policjantów nie mających 25 lat służby – wyjaśnił Sławomir Koniuszy. – Pragnę przypomnieć, że mamy alternatywę w postaci zapisów w Programie Rozwoju, który ma stanowić kontynuację Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W tym programie powinno się znaleźć paliwo sprzyjające motywowaniu młodszych stażem policjantów – stwierdził Sławomir Koniuszy. – Chodzi o progresywny dodatek służbowy i funkcyjny, który rósłby wraz ze stażem służby. Dotychczasowe dodatki odnoszą się do uposażenia zasadniczego, ale nie rosną zgodnie z oczekiwaniami policjantów. Każdy policjant, który zbliża się do schyłku swojej kariery zawodowej i pochwalić się może nienaganną służbą powinien osiągnąć dodatek w maksymalnej wysokości. Postulujemy więc o dodatki progresywne i jesteśmy już zaawansowani w rozmowach z Komendantem Głównym Policji – poinformował Sławomir Koniuszy.

Po wystąpieniach reprezentantów strony społecznej głos zabrał ponownie Minister Kamiński. – Podziękował za bardzo dobry i rzeczywisty dialog związkowców z MSWiA. – Głos związków zawodowych jest dla mnie głosem funkcjonariuszy – stwierdził z zadowoleniem minister. – Pragniemy, żeby mieli oni satysfakcję ze służby. Traktujemy zgłaszane postulaty i problemy bardzo poważnie. Jutro na posiedzeniu podkomisji będzie obecny minister Maciej Wąsik, który przerwie urlop. To dowodzi, że na wprowadzeniu tych zmian bardzo nam zależy – poinformował minister.

– Niektóre rozwiązania nie są tak daleko idące, jak oczekuje strona społeczna ale są istotne ograniczenia budżetowe. Jednak krok po kroku budujemy te uposażenia aby służba pełna zagrożeń była odpowiednio wynagradzana. – Aby morale funkcjonariuszy i satysfakcja ze służby były dobre. – To kluczowe dla funkcjonowania państwa – budować morale, promować postawy i instrumenty prawne. – Taka jest rola ministra i parlamentu. – Przyjęcie tej ustawy to będzie dobry krok dla zapewnienia satysfakcji funkcjonariuszom, także materialnej – zaznaczył minister.

– Bardzo dziękuję stronie społecznej za dialog i za postulaty. Problemy trzeba rozwiązywać, bo taki jest interes państwa i obywateli a jestem zaszczycony że mogę z tak wspaniałymi ludźmi współpracować i chciałbym im zapewnić dobre warunki – zakończył swoje wystąpienie minister.

Przewodniczący Komisji Wiesław Szczepański po wystąpieniach przewodniczącego NSZZ FSG i wiceprzewodniczącego ZZS „Florian” zakończył część poświęconą dyskusji nad projektem i zaproponował powołanie podkomisji w następującym składzie osobowym:
Wiesław Szczepański,
Małgorzata Pępek,
Urszula Nowogórska,
Zbigniew Hoffman,
Mateusz Bochenek,
Grzegorz Piechowiak,
Magdalena Sroka,
Paweł Hreniak
Zdzisław Sipiera.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) powołała podkomisję do rozpatrzenia druku 432 w wymienionym składzie. (Formalnie skład podkomisji przegłosowano (24 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących).
Podkomisja już jutro rozpocznie pracę, jej sprawozdanie oczekiwane jest na dzień 20 lipca 2020′.
omówienie (jp)