Na co KGP przeznacza środki finansowe z wakatów? Pyta Andrzej Szary

ilustracja

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego otrzymał informację Komendy Głównej Policji o wysokości środków finansowych z nieobsadzonych wakatów na dzień 30 czerwca br. Jednocześnie KGP poinformowała o sposobie ich wykorzystania.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019′ Komendant Główny Policji dysponował środkami na poziomie 196 585 264 zł. Na dzień dzisiejszy wykorzystano środki w wysokości 39 326 533 zł. Do wykorzystania pozostało zatem 157 258 731 zł.

Jak wynika z prostego przeliczenia: 196 585 264 zł : 5950 (wakaty) = 33 039 zł na policjanta w roku : 12 miesięcy = 2753 zł na policjanta.

Garnizon wielkopolski powinien otrzymać w skali roku środki finansowe w wysokości 18 997 425 zł (33 039,-zł pomnożone przez  575 wolnych stanowisk).

Tymczasem Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu otrzymała dotychczas niespełna 2 633 892 zł.

W zestawieniu z liczbą wakatów w poszczególnych województwach na dzień 1 lipca br. wynika, że nasz Garnizon nie jest traktowany sprawiedliwie. Są województwa gdzie liczba wakatów jest proporcjonalnie znacznie mniejsza a środki finansowe, które otrzymują są z niejasnych powodów wyższe.

Staje się jasne, dlaczego Komendant Główny Policji nie odpowiedział pozytywnie na wniosek Prezydium ZW NSZZ Policjantów z dnia 7 maja br. dotyczący przekazania środków wakatowych do dyspozycji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na gratyfikacje finansowe (nagrody, dodatki, awanse) dla funkcjonariuszy obciążonych dodatkowymi obowiązkami, a takich jest, jak podaliśmy wyżej, co najmniej 575 (liczba nieobsadzonych stanowisk).

Z informacji, jaką otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji jednoznacznie wynika, że budżet Policji jest niedoszacowany, a środki wakatowe przeznaczane są na częściowe łatanie dziury finansowej kosztem policjantów.

Jak czytamy w otrzymanej informacji, środki finansowe z wakatów przeznaczane są między innymi na:

  • składki na ubezpieczenia społeczne;
  • równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności;
  • uposażenia i świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby;
  • nagrody roczne dla funkcjonariuszy;
  • składki na Fundusz Pracy;
  • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych;
  • inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia.

Przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, nie najlepiej świadczy o polityce finansowej, jaką prowadzi Komenda Główna Policji.

Patrz załączniki: