Bezpłatne leki i środki żywieniowe dla funkcjonariuszy weteranów. Projekt Rozporządzenia MSWiA

ilustracja

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujących bezpłatnie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Jak informuje MSWiA – Projekt przewiduje, że z uwagi na ważny interes państwa jakim jest dbałość o potrzeby weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy oraz w związku z tym, że zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Uzasadnienie
Na mocy art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) znowelizowana została ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących weteranom poszkodowanym, w tym zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

Procentowy uszczerbek na zdrowiu, co najmniej 30%

Zgodnie ze znowelizowanym art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, z dniem 11 października 2019 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, uzyskali prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności Rp (wydawane z przepisu lekarza) lub Rpz (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania) oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie z budżetu państwa.

Koszty związane z bezpłatnym zaopatrzeniem weteranów poszkodowanych w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego podlegają dofinansowaniu z budżetu państwa. Z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, dofinansowaniu podlegają leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, których procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanych dalej „weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami”, określone w:

1) art. 46 ust. 7 ustawy, tj. leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji (dofinansowaniu podlega kwota stanowiąca różnicę między ceną detaliczną danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego a wysokością limitu finansowania, w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.),
2) art. 46 ust. 8 ustawy, tj. leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji (dofinansowaniu podlega kwota stanowiąca równowartość ceny detalicznej leku).

Minister określi tryb ubiegania się o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 46 ust. 9 ustawy tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji oraz leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji, jak również sposób tego dofinansowania, określa minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia.

W niniejszym projekcie rozporządzenia, który ma na celu wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 46 ust. 9 ustawy, proponuje się, aby leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, o których mowa w art. 46 ust. 7 ustawy, oraz leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji, o których mowa w art. 46 ust. 8 ustawy, były dofinansowane z budżetu państwa na podstawie zestawienia sporządzanego co kwartał przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kwartalne zestawienie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia będzie przekazywał ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego ono dotyczy. Zestawienie podlegało będzie weryfikacji w zakresie uprawnień osób na rzecz, których zrealizowano zaopatrzenie w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Środki finansowe za dany kwartał zostaną przekazane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych właściwym oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia otrzymania kwartalnego zestawienia, w wysokości w tym zestawieniu wskazanej.

Projekt przewiduje, że z uwagi na ważny interes państwa jakim jest dbałość o potrzeby weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy oraz w związku z tym, że zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(jp)

Projekt rozporządzenia – w załączniku