Sejm: skrócona informacja z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 2.09.2020′

ilustracja

Sejm: skrócona informacja z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 2.09.2020′

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH
IX kadencja
w dniu 2 września 2020 r.
nr 86/2020 (98)

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ na posiedzeniu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałek Sejmu wniosek Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat interwencji policji i zatrzymań dokonanych na ul. Krakowskie Przedmieście oraz ul. Wilczej w Warszawie w dniach 7 i 8 sierpnia 2020 r.”.

Uzasadnienie wniosku przedstawiła poseł Urszula Zielińska (KO).

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Maciej Wąsik zapewnił, że stanowisko ministerstwa w tej sprawie jest jednoznaczne – funkcjonariusze postępowali prawidłowo, a środki przymusu bezpośredniego, które zostały zastosowane na Krakowskim Przedmieściu, były adekwatne do zaistniałej sytuacji.
Minister przypomniał, że 7 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące Michała Sz. ps. „Margot” nadając postanowieniu klauzulę natychmiastowej wykonalności. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia mieli za zadanie doprowadzić ww. osobę do aresztu. W zbiegowisku brało udział od 800 do 1000 osób, Policja zatrzymała 48 z nich. Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zbiegowisku, niszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Wszystkie zatrzymane osoby zostały niezwłocznie zwolnione po przeprowadzeniu niezbędnych czynności.

Komendant główny Policji – Jarosław Szymczyk zaznaczył, że rolą funkcjonariusza jest chronić wszystkich obywateli i działać w granicach prawa. Dodał, że do tej pory wpłynęło 38 zażaleń na zatrzymania przeprowadzone 7 sierpnia br., z czego rozpatrzono jedno zażalenie.

Komisja w głosowaniu zdecydowała, iż uznaje informację za wystarczającą.

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o przedstawienie informacji na posiedzeniu Sejmu.