Projekt rozp. MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

ilustracja

W Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

Projekt z dnia 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI !)
z dnia <data wydania aktu> r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067. z późn. zm.2)) zarządza się. co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. poz. 1471, z 2014 r. poz. 1286 oraz z 2018 r. poz. 209) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych może ustalić dniem wolnym od służby dzień przypadający między dniami wolnymi od służby, pod warunkiem wyznaczenia soboty dniem służby.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

*****************

Uzasadnienie
Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. poz. 1471. z późn. zm.) jest spowodowana
potrzebą dostosowania obowiązujących regulacji związanych z wyznaczaniem dla policjantów dnia wolnego od służby przypadającego między dniami wolnymi od służby do rozwiązań obowiązujących i stosowanych wobec pracowników urzędów administracji rządowej.
Zgodnie z aktualnym brzmienie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, przełożony właściwy w sprawach osobowych może ustalić dniem wolnym od służby dzień przypadający między dniami wolnymi od służby i wyznaczyć dniem służby najbliższą sobotę. Jeżeli sobota przypada po wolnym od służby piątku lub przed wolnym od służby poniedziałkiem, przełożony właściwy w sprawach osobowych wyznacza dniem służby sobotę następną. Takie rozwiązanie ogranicza możliwość wyznaczenia soboty dniem służby za dzień przypadający między dniami wolnymi od służby w terminach, w których ustalone są soboty dniem pracy za dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów umożliwi wyznaczanie soboty dniem służby dla policjantów w tych samych terminach, w których wyznaczono sobotę dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, co umożliwi właściwe zabezpieczenie realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Policji, w których pełnią służbę zarówno policjanci jak również wykonują pracę członkowie korpusu służby cywilnej i pracownicy niebędący członkami korpusu służby cywilnej. Ustalenie dniem wolnym od służby dnia przypadającego między dniami wolnymi od służby i wyznaczenie soboty dniem służby za ustalony dzień wolny od służby będzie następowało w 3- miesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 poz. 2067 z późn. zm.). Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji z dniem następującym
po dniu ogłoszenia, co wynika z potrzeby zapewnienia właściwego zabezpieczenie realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Policji, w których pełnią służbę zarówno policjanci jak również
wykonują pracę członkowie korpusu służby cywilnej i pracownicy niebędący członkami korpusu służby cywilnej. Zaproponowany termin wejścia w życie, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), ma na uwadze ważny interes państwa, a zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie.
Projektowane zmiany rozporządzenia nie są objęte prawem Unii Europejskiej

*****************

Dokument trafił właśnie do konsultacji, a o opinię na jego temat poproszony został m.in. NSZZ Policjantów.

Czytaj także: Policjanci jak cywile? Nowe zasady „odrabiania” wolnych dni – Portal Infosecurity24

ZAŁĄCZNIKI