Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła plan pracy na II półrocze 2019′

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła Plan Pracy na II Półrocze. Jak wynika z zapisu przebiegu posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15-01-2019′ Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, obradująca pod przewodnictwem posła Arkadiusza Czartoryskiego (PiS), przewodniczącego Komisji, oraz Jerzego Polaczka (PiS), zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad:
– rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3072);
– przyjęcie planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 2019 r.

Przewodniczący poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS):

Szanowni państwo, mamy obowiązek uchwalić plan pracy na pierwsze półrocze 2019 r., czyli obecnego. Mamy w planie dziewięć punktów, dziewięć tematów, które nie zostały zrealizowane bądź które zostały zaproponowane. Rozumiem, że plan pracy został państwu dostarczony. Przypomnę, że nie zrealizowaliśmy naszego planu pracy z poprzedniego roku.

 1. W planie mamy informację komendanta głównego Policji na temat funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Policji i informację komendanta głównego Policji na temat systemu ochrony funkcjonariuszy Policji – to jest jedno posiedzenie.
 2. Drugie posiedzenie – rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli użytkowania samochodów przez funkcjonariuszy Policji oraz rozpatrzenie informacji NIK o wynikach kontroli wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
 3. Trzeci punkt to byłaby informacja na temat przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym dotyczących rowerzystów w ruchu drogowym, ich bezpieczeństwa, rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego, w tym coraz bardziej popularnych rowerów elektrycznych. Dobrze byłoby, żebyśmy zorganizowali to posiedzenie jeszcze przed sezonem, razem z Komisją Infrastruktury. Wiadomo, że przybywa rowerów elektrycznych i różnych innych pojazdów, które coraz szybciej się poruszają po naszych drogach.
 4. Punkt czwarty planu: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z analizą NIK.
 5. Kolejny punkt, piąty: informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat planów dotyczących wykorzystania środków pochodzących z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”, a przeznaczonych na remonty starych i budowy nowych komend Policji.
 6. Punkt szósty: rozpatrzenie raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015, 2016 i 2017 r.
 7. Kolejny punkt: informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat bezpieczeństwa procesów migracji.
 8. Punkt ósmy: informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat wykorzystania potencjału polskiego przemysłu gwarantującego bezpieczeństwo państwa przy realizacji m.in. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”
 9. Ostatni – dziewiąty punkt składa się z dwóch podpunktów, tj.
 • informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat funkcjonalności zmian w systemie wynagradzania i awansowania służb mundurowych i pracowników cywilnych w latach 2016–2017, a także;
 • informacja szefa Służby Cywilnej na temat obowiązujących rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz sytuacji w służbie cywilnej.

To są propozycje do zrealizowania stacjonarnie, ale mamy jeszcze także ewentualnie propozycje wyjazdowe. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, gdzie mamy życzliwe zaproszenie ze strony rektora WSP.

Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Wiadomo, że nie zrealizowaliśmy planu pracy, a musimy się liczyć z tym, że w obecnym roku przybędą jeszcze bieżące sprawy, inicjatywy ustawodawcze, więc pewnie ten nasz plan pracy zostanie rozszerzony.
Jeżeli państwo zdecydują się zgłaszać kolejne tematy, to mam obawy dotyczące tego, czy damy radę to zrealizować. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas dyskutujemy na temat posiedzeń Komisji między posiedzeniami Sejmu. Bardzo proszę, pan przewodniczący Marek Wójcik, a potem pan przewodniczący Bogdan Rzońca.

Cały zapis posiedzenia w formacie PDF znajduje się w załączniku.