Sejmowa Komisji ds. Petycji przyjęła treść dezyderatów do petycji zgłoszonych przez ZG NSZZ Policjantów – relacja Aleksandra Babińskiego

ilustracja

Jak informowaliśmy 12 lutego 2020′ odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PET). Zgodnie z zapowiedzią złożoną na ostatnim posiedzeniu, została na nim rozpatrzona petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zakresie art. 7a i art. 81a (BKSP-145-595/19) oraz projekty dezyderatów w sprawach wynikających ze zgłoszonych przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów petycji:

W posiedzeniu Komisji wziął udział przewodniczący ZS NSZZ Policjantów WSPol w Szczytnie Aleksander Babiński – poniżej jego relacja z przebiegu posiedzenia:

Petycja Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, zgłoszona przez jej przewodniczącego Rafała Jankowskiego, w przedmiocie nowelizacji art. 7a i art. 81a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Intencją petycji jest doprowadzenie do zrównania sytuacji prawnej funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych przez uchylenie przepisów ich dyskryminujących — niepozwalających na zastosowanie wobec nich w sprawach osobowych zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony. Treść petycji – tutaj

Petycję zrelacjonował Komisji poseł Grzegorz Wojciechowski. Na wstępie przedstawił on genezę przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, do których odnosi się petycja i przedstawił ich treść. Stwierdził, że petycja została zgłoszona zgodnie z przepisami. Zwrócił uwagę, że została ona złożona przede wszystkim w związku z problemem niekonstytucyjności art. 7a i art. 81a Kodeksu postępowania administracyjnego, ale też w związku z możliwością interpretowania tego przepisu, że wątpliwości niedające się usunąć mogą być rozstrzygane na niekorzyść stron.
Poseł Grzegorz Wojciechowski wskazał na sporządzoną w sprawie petycji przez Biuro Analiz Sejmowych opinię i dokonane w jej treści analizy. Zastrzegł, że komisja nie jest uprawniona do orzekania o konstytucyjności przepisów, do których odnosi się petycja. Stwierdził, że niekonstytucyjność nie może być podstawą wnoszenia przez komisję zmian w ustawie. Zauważył też, że w opinii Biura Analiz Sejmowych zwrócono uwagę na wątpliwości interpretacyjne treści art. 7a i art. 81a Kodeks postępowania administracyjnego wynikające z braku legalnej definicji funkcjonariusza, w stosunku do którego przepisy te zostały wyłączenie. W tym zakresie, zgodnie z konkluzją zawartą w opinii, zaproponował złożenie dezyderatu. Treść opinii  BAS –Tutaj

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Renata Leoniak. Stwierdziła, że ministerstwo, jak i Komenda Główna Policji nie podzielają proponowanych w petycji zamian. Powołując się również na analizy przedstawione w opinii Biura Analiz Sejmowych, stwierdziła, że wyłączenie funkcjonariuszy z zakresu podmiotowego zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, nie oznacza ich dyskryminacji, ani też domniemania winy, ponieważ zasada ta nie zalicza się do praw i wolności konstytucyjnych. Powołała linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą zasada równości oznacza, że wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną, powinny być traktowane równo — bez dyskryminacji czy czynników faworyzujących. W przypadku funkcjonariuszy cechą tą jest stosunek służbowy kształtowany w sposób władczy. Jest to w pełni uzasadnione charakterem ich zadań i uprawnień. Powoduje to, że funkcjonariusze podlegają różnym ograniczeniom, stąd też wyłączenie jest zasadne. Zauważyła też, że do ministerstwa i Policji nie wpływały sygnały co do stosowania tych przepisów. Podsumowując ponowiła negatywną ocenę wniosków zawartych w petycji.

Zabierając głos poseł Krzysztof Pater podzielił wątpliwości co do interpretacji zakresu pojęciowego funkcjonariusz i potrzebę zmian doprecyzowujących jego zakres.

Aleksander Babiński

Jako kolejny głos w dyskusji zabrał reprezentujący NSZZ Policjantów Aleksander Babiński. Zwrócił uwagę, że kwestia konstytucyjności została bogato opisana w petycji, a intencją NSZZ Policjantów nie jest angażowanie Trybunału Konstytucyjnego. Wyraził stanowisko, że omawiane przepisy dyskryminują funkcjonariuszy jako strony postępowania administracyjnego. Nie wszystkie bowiem sprawy dotyczące funkcjonariuszy są regulowane w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozstrzygnięcia w sprawach osobowych funkcjonariuszy wymagają jednak decyzji administracyjnych wydanych w trybie kodeksowym. Wyłączenie stosowania w tych postępowaniach ogólnej dyrektywy rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony, powoduje, że funkcjonariusze stają się szczególną dyskryminowaną kategorią stron.

Komisja podjęła decyzję o wystąpieniu z dezyderatem do Prezesa Rady Ministrów
Retransmisja posiedzenia dostępna tutaj

Tego samego dnia odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji, na którym rozpatrzyła ona projekty dezyderatów będących konsekwencją wcześniej zgłoszonych przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów petycji. Komisja jednogłośnie przyjęła proponowaną treść dezyderatów:

  • w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych;
  • w sprawie uznania za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy.

Retransmisja II posiedzenia Komisji dostępna tutaj