Express legislacyjny w MSWiA działa wybiórczo…

ilustracja

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o powołaniu Biura Nadzoru Wewnętrznego już gotowe!!!

Szkoda, że takiego przyśpieszenia nie mają w ministerstwie w sprawie art. 15a !

W biuletynie Informacji Publicznej MSWiA już od wczoraj widnieją gotowe projekty rozporządzeń:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

2. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudnieni oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej

3. Projekt rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego

4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego

5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego przez organy i jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane…

Projekty w załącznikach: