Dlaczego policjantowi nie należy się odprawa w przypadku, gdy po zakończeniu służby w Policji, rozpoczyna służbę w wojsku?

ilustracja

W połowie stycznia poseł Józef Lassota interpelował do MSWiA w sprawie zapisu art. 118 ustawy o Policji, który stanowi, że odprawa (określona w art. 114) oraz świadczenia (określone w art. 117) nie przysługują policjantowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń – pisze portal ochrona24.

W interpelacji poseł pytał m.in. czy istnieje możliwość rozważenia zmian legislacyjnych w ustawie o Policji, aby policjanci przechodzący do służby w wojsku otrzymywali odprawę, tak jak to się dzieje w przypadku żołnierzy przechodzących do służby w innych formacjach. Na zapytanie posła odpowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

W interpelacji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie art. 118 ustawy o Policji, poseł Lassota wykazał m.in. aktualny stan prawny wraz z wykładnią przywołanych przepisów, które wskazują na istniejącą w przepisach lukę prawną. Jak twierdzi Lassota, istotą odprawy w przypadku służb mundurowych, w tym przypadku Policji, jest swoistego rodzaju uprzywilejowanie za specyficzny charakter służby wiążącej się, zwłaszcza w obecnej sytuacji wzrastającej przestępczości, z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia.

Zdaniem posła Lassoty jest to błąd lub niedopatrzenie ustawodawcy, że policjantowi nie należy się odprawa w przypadku, gdy po zakończeniu służby w Policji, rozpoczyna on służbę w strukturach wojska.

„Nie wydaje się, aby był to zamierzony zabieg ustawodawcy, a to z uwagi na charakter odprawy i fakt, że przywilej ten został przyznany każdemu funkcjonariuszowi odchodzącemu ze służby w Policji. Jednakże z niezrozumiałych powodów, dyskryminowani są funkcjonariusze, którzy odchodząc ze służby w Policji, rozpoczynają służbę w wojsku. Wykładnia bowiem wyżej powołanych przepisów prawa w istocie dyskryminuje funkcjonariuszy Policji kończących służbę w Policji, a rozpoczynających w wojsku” – uważa Józef Lassota.

Przepisy ustawy o Policji, a w szczególności art 118 ustawy o Policji i art. 94 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wykluczają w zakresie zakończenia służby w Policji wypłatę odprawy policjantowi w przypadku, gdy przechodzi on do pracy w wojsku, a zarazem wykluczają wypłatę odprawy za okres pracy w Policji, w sytuacji, gdy po zakończeniu służby w Policji oraz podjęcia i zakończenia służby w wojsku, funkcjonariusz odchodzi z wojska. To znaczy, że z chwilą zakończenia służby w wojsku, wypłacona odprawa obejmować będzie tylko i wyłącznie okres służby w wojsku. Tym samym były policjant rozpoczynający służbę w wojsku zostanie pozbawiony odprawy, w przeciwieństwie do innych osób np. nie przechodzących do służby w innej formacji.

Zdaniem posła świadczy to o dyskryminacji i nierównym traktowaniu osób, które po zakończeniu służby w Policji zdecydowały się na pełnienie służby w wojsku.

Józef Lassota podkreślił, że w przedmiotowej sprawie zwrócił się o opinię do Biura Analiz Sejmowych, z której wynika, że prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby formacji zmilitaryzowanych zostało uregulowane odrębnie w ustawach określających funkcjonowanie danego rodzaju służby. Ustawodawca w odniesieniu do policjantów zawarł przedmiotowe przepisy w ustawie o Policji, a w stosunku do żołnierzy w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Przepisy ww. ustaw odmiennie regulują zasady nabywania odprawy z tytułu zwolnienia ze służby.

W opinii BAS, ustawodawca w zróżnicowany sposób określił uprawnienia w zakresie przysługujących świadczeń różnych grup zawodowych. Odrębności występują nie tylko pomiędzy systemem pracowniczym i służb mundurowych, ale również w ramach poszczególnych formacji zmilitaryzowanych. Konstytucja RP nie nakłada na ustawodawcę obowiązku ukształtowania jednolitego systemu zabezpieczenia społecznego jak i systemu wynagradzania dla wszystkich grup społecznych, w tym w szczególności służb mundurowych. W związku z powyższym należy uznać, że ukształtowanie systemu świadczeń dla poszczególnych służb zmilitaryzowanych leży w gestii ustawodawcy – wyjaśnia dr hab. Magdalena Szczepańska ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.

Jak zauważył Lassota, policjant, który decyduje się na podjęcie służby w wojsku, jest osobą odpowiednio przeszkoloną, w którą Państwo zainwestowało istotne środki finansowe, aby mógł sprawnie i bez stwarzania zagrożenia dla siebie i innych pełnić służbę. Jak podkreśla, osoba taka potrafi obsługiwać broń, obronić siebie oraz innych, przeszła przeszkolenie psychologiczne. W efekcie, jeżeli decyduje się na zmianę służby na wojsko, Państwo nie musi w niego inwestować takich pieniędzy, jakie musiałoby wydać, aby przeszkolić żołnierza.

Poseł zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z zapytaniem czy w związku z przedstawionymi argumentami istnieje możliwość nowelizacji ustawy o Policji, w taki sposób, aby policjanci przechodzący do służby w wojsku otrzymywali odprawę, tak jak to się dzieje w przypadku żołnierzy przechodzących do służby w innych formacjach.

Odpowiedź MSWiA
Na interpelację Józefa Lassoty odpowiedział wiceminister Jarosław Zieliński, który wskazał, że zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, policjant zwalniany ze służby otrzymuje, z zastrzeżeniem ust. 2-4, odprawę.

MSWiA w odpowiedzi przytacza cały przepis, którego dotyczy interpelacja a kończy swoją odpowiedź następującym stwierdzeniem:

„W związku z powyższym należy zauważyć, że ukształtowanie systemu świadczeń dla poszczególnych służb mundurowych leży w gestii ustawodawcy. Jednocześnie zważywszy na problematykę przedstawioną w interpelacji uprzejmie informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest organem właściwym w sprawie. Kwestia podnoszona przez Pana Posła dotyczy regulacji pozostających w zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej” – podkreślił wiceminister w odpowiedzi na interpelację posła Józefa Lassoty.

Cały tekst pod podanym linkiem: